kokyunage

 

GH – kokyunage omote Jo no tebiki (Eingang innen)
GH – kokyunage ura Jo no tebiki (Eingang außen)